Menu
Obec Jatov
ObecJatov
Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Vitajte na stránke obce
Jatov

 

 

 

Zmluvy, objednávky do 01.04.2022

Číslo zmluvy - Popis
 

-= 2011 =-
11-01Zmluva o havárijnom poistení

-= 2012 =-
12-01 - Zmluva o poskytovaní IT služieb - Ukončená

-= 2013 =-

-= 2014 =-
14-05Mandátna zmluva - Prima banka a.s.
 
-=2015=-

15-01 - Zmluva o uzatv.bucúcej KZ-Innovia s.r.o

15-02- Zmluva o združenej dodávke elektr.č.1211151

15-03- Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

15-04 - Dodatok k mandátnej zmluve - Katarína Jarošová - HydHas

15-05 - Zmluva o dielo 02/2015 - RRA Novozámocko NZ

15 -06 - Zmluva o spolupráci-J One,Žilina

15 -07 - Zmluva č.10864108U01-Environmentálny fond

15 - 08 -Zmluva o výpožičke - CISMA - MV SR

15 -09 - Dodatok 1/2015 k zmluve o recyklácii batérií a akumulátorov - AKU-TRANS

15 - 10 - Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-293-009/20015

15 - 11 -  Zmluva o dielo 1/2015 - Zmena č.1/2015 Územn.plánu obce Jatov

15 - 12 - Zmluva o vykonaní auditu r. 2014 - RIGHTAUDIT NZ

15 - 13 - Zmluva o dielo - oprava elektr.vedenia rozhlasu Bencze,Tvrdošovce

15 - 14 - UPSVaR NZ-dodatok c.1/2015,súčasť dohody č.114/§10/2014

15 - 15 - DataCentrum BA-dodatok č.1 ZLP-2014-0293

15 - 16 - Zmluva o zabezp.služieb reklamy - Európsky zoznam firiem

15- 17 -  T-mobile-dodatok 

15 - 18 - Zmluva o dielo - RRA Novozámocko

15 - 19 - Dodatok č.3 k zmluve č.7/2013 - ARRIVA

15 - 20 -DataCentrum BA - Zmluva ZLP-2016-0259

15 - 21 - Zmluva o nájme hrobového miesta - hromadná (2015)

15 - 22 - Dodatok č.13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                         26.2.2003

 

-=2016 =-

16 -01 - Dynamic Duo - dohoda o odohratí na fašiang.zábave

16 - 02 - Innovia s.r.o.,Trnava - Zmluva

16 - 03 - MEDIATEL - zmluva o uverejnení inzerzie

16 - 04 - Mandátna zmluva - PS Agentúra s.r.o.-Rekonštrukcia obchodu a služieb na KC

16 - 05 - Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia-Západosl.distribučná

16 - 06 - Dodatok č.1/2016 k ZoD č.13/2010 zabezp.odvozu odpadu-Brantner NZ,s.r.o.

16 - 07 - MVL Štefánek, s.r.o.-ZoD 16/12/017-poradenské služby 

16 - 08 - Zmluva č.26262 o poskytn.dotácie z prostr.DPO SR

16 - 09 - SLOVGRAM zmluva č. 1610782

16 - 10 - Slovak Telekom - dodatok k zml.o poskyt.verej.služieb

16 - 11 -  Dodatok č.14 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

16- 12 - ZoD č.12/2016-RRR Novozámocko NZ

16- 13 - ZoD č.5/2016-Čamajová-Zmena č.1/2016-ÚPN obce Jatov

16 - 14 -Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-55-014/2016-záchr.povodň.techniky DHZ

16 - 15 -ENVI - PAK, a.s.,BA - zmluva o odpadoch ZNR0805201517

16 - 16 -Zmluva o poskytnutí služieb na zber a odvoz vysepar.zl. z KO - Obec Palárikovo

16 - 17 -Zmluva o účinkovaní-hudobná skupina DUO SERVUS

16 - 18 -Zmluva o dodávke tovaru a dodací list na svietidlá v obci

16 - 19 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov

16 - 20 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia spevnenej plochy ZŠ a MŠ Jatov

16 - 21 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov

16 - 22 - Zmluva o dielo - Montáž a demontáž verejného osvetlenia v Jatove

16 - 23 - Zmluva o dielo č. 3/2016-Limestone

16 - 24 - Zmluva o poskyt.audítorských služieb - RIGHTAUDIT s.r.o.

16 - 25 - CISMA-Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-20015/000041-119 z 5.6.2015

16 - 26 - Zmluva o účinkovaní - hudobná skupina AT Band

16- 27 -  ZoD o dodaní inform.tabúľ a orientačných máp-RCS reklama s.r.o.

16-28 -  ZoD 54/2016-RRA Novozámocko/Žiadosť o dotácie z EF

16 - 29 - Kúpna zmluva na pozemok s AGRO Jatov s.r.o.

16 - 30 -DataCentrum-dodatok č.1 k ZLP č.2016-0259

16 - 31 - TOPSET Solutions s.r.o.-licenčná zmluva tz2016-12-14jv68

16 - 32 - CEDRON-NITRAVA/zmluva o poskytnutí dotácie NSK

16 - 33 - Zmluva o nájme hrobového miesta - hromadná/rok 2016

 

-=2017=-

17 - 01 - ARRIVA-dodatok č.4 k zml.č.7/2013 o poskytn.prísp.na prev.spojov AL 404425

17 - 02 - MEDIATEL - zmluva o uverejnení inzercie

17 - 03 - INNOVIA-dodatok č.1 k zmluve o uzatv.BZ z 18.1.2016

17 - 04 - Zmluva o spolupráci pri zabezpečení hudobného vystúpenia

17 - 05 - Dodatok č.1/2017 k zmluve o dielo č.13 / prenájom smetných nádob - Jatov /2010

17 - 06 - Zmluva č.OSSK/353/2017 o poskytnutí fin. prostr. na činnosť CVČ Pyramída NZ

17 - 07 - Slovak Telekom, a. s.- kúpna zmluva Gigaset A220

17 - 08 - Slovak Telekom, a. s.-Dodatok k zml.o poskyt.ver.služieb-biznis linka L

17 - 09 - Zmluva č. 122/2017 o poskytnutí dotácie DHZ Jatov

17 - 10 - Zmluva č. 147/2017 o poskytnutí dotácie pre OFK Jatov

17 - 11 - ŠFRB - zmluva o úvere č. 400/136/2017

17 - 12 -  Zmluva č.37435 o poskytn.dotácie z prostriedkov DPO

17 - 13 - Zmluva o dielo č. 31/2017-RRA Novozámocko NZ

17 - 14 -  Zmluva č. 389/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - NSK

17 - 15 -  Zmluva č. 524/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu - NSK

17 - 16 -  Zmluva č. 0048-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie TV

17 - 17 -  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 400/136/2017 o poskytnutí podpory vo forme úveru ŠFRB

17 - 18 - Zmluva o dielo 02/2017 - STABIL Ing. Bajla

17 - 19 - Zmluva o dielo č. 62/2017 - RRA NOVOZÁMOCKO NZ

17 - 20 -Zmluva č. 1/2017 o hudobnej produkcii - Fiantok/ŽOCHÁRI

17 - 21 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia komunitného centra MJ - PLQ Development

           Kontrolný a skúšobný plán k ZoD /17-21-/ PLQ Development

17 - 22 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb /k 31.12.2016/

17 - 23 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb-mobilný internet

17 - 24 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb-Happy XL

17 - 25 - Innovia - dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.1.2014

17 - 26 - Innovia - dodatok č. 2 k Zml.o BZ zo dňa 18.01.2016

17 - 27 - Zmluva o poskytn.fin.prostriedkov na činnosť CVČ Pyramída NZ

17 - 28 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve o poskyt.VS-2028590550

17 - 29 - OFK Jatov-dodatok k zmluve o dotácii č.147/2017

17 - 30 - Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spol.OÚ na úseku školstva zo dňa 29.6.2004

17 - 31 -  Pierott, n.o.-Darovacia zmluva č. P733/2017

17 - 32 - Slovak Telekom, a. s.-Dodatok k zmluve 2028861017-pevná linka 035/6482 121

17 - 33 - Zmluvy o nájme hrobového miesta od 1.1.2017-31.12.2026 (hromadná)

17 - 34 - Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                        26.2.2003

 

-=2018=-

18 - 01 -  ARRIVA NZ - dodatok č. 5 k zmluve č. 7/2013

18 - 02 - Marek Bednár - Zmluva o hudobnej produkcii

18 - 03 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR-Dodatok č.1 k zmluve č. 0048-PRB/2017 zo dňa                   27.06.2017

18 - 04 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve 2028590550-pevná linka 035/6482 131

18 - 05 - Zmluva č. 115-1/2018 o poskytn.finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov pre DHZ Jatov

18 - 06 - Zmluva č. 116-1/2018 o poskytn.finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov pre OFK Jatov

18 - 07 - Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                        26.2.2003

18 - 08 - IC Holding, s.r.o., Trnava - Dodatok č. 3 k Zmluve o uzatvorení budúcej KZ z 18.01.2016

18 - 09 - Zmluva č. 38434 o poskytnutí dotácie DPO SR-DHZ Jatov

18 - 10 -  TOPSET Solutions, s.r.o.,Stupava-Zmluva tz2018-05-15jv1

18 - 11 -  Zmluva o spolupráci a propagácii - Novocentrum a. s., Nové Zámky

18 - 12 -  Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikát SSL - Galileo Corporation s. r. o.

18 - 13 - Zmluva č. 645/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN       

           NSK č. 2/2014 v znení neskorš. predpisov

18 - 14 - Kerschner s.r.o., Senec - Kúpna zmluva na kompostéry do domácností

18- 15 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018-CEZ ÚV SR:                 620/2018

18 - 16 - Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia-hudobná skupina AMADEO

18 - 17 - Zmluva č. 12839408U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu-kompostéry

18 - 18 - Slovenská energetika - zmluva o združenej dodávke plynu

18 - 19 - Pôdohospod.platobná agentúra, NR-Zmluva č. 074NR220009

18 - 20 - Zmluva o dielo - SPORT NITRA s.r.o.

18 - 21  - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18 - 22 -Slovak Telekom - Dodatok k zmluve o poskytovaní  verejných služieb.

18 - 23 - Zmluva MV SR č.PHZ-OPK1-2018-002359 - Modernizácia požiarnej zbrojnice

18 - 24 - T-Consult Slovakia, a.s., Banská Bystrica - Zmluva o spolupráci a poradenstve

18 - 25 - Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky - Príkazná zmluva č. ZM1800217

18 - 26 - Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej  26.02.2003

18 - 27 - ARRIVA Nové Zámky, a.s. - Dodatok č. 6 k Zmluve číslo 7/2013

18 - 28 -Mandátna zmluva - VO bytovka - Office21 s.r.o.

18 - 29 -Zmluva o nájme hrobového miesta (hromadná) 2018

 

-=2019=-

19 - 01 - IC Holding, s.r.o.,Trnava - Kúpna zmluva

19 - 02 -Marek Bednár - Zmluva o hudobnej produkcii

19 - 03 - EKOPAM - Zmluva o spracovaní mzdovej agendy č. 6/2019

19 - 04 - IC Holding, s.r.o.,Trnava - Nájomná zmluva

19 - 05 - IC Holding, s.r.o.,Trnava - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

19 - 06 - Marek Bednár - Zmluva o hudobnej produkcii

19 - 07 - IC Holding s.r.o., Trnava - Záložná zmluva č. 400/136/2017

19 - 08 - Mgr. Milan Valla - Zmluva o poskytovaní právnych služieb

19 - 09 - Slovak Telekom - Dodatok k zmluve č. 2028861017 - tel. linka 035/6482 121

19 - 10 - TOPSET Solutions s.r.o.,Stupava - Zmluva o aktualizácii programov tz2019-04-11vs4

19 - 11 - Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 

            26.02.2003

19 - 12 - Brantner, Nové Zámky- Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dielo č.13/2011

19 - 19- Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - vodovod III.etapa

19 - 20 - NSK, Nitra - Zmluva č. 455/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

19 - 21 - NSK, Nitra - Zmluva č. 484/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

          "Piesne z regiónu"

19 - 22 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Zmluva č. 0142-PRB/2019

19 - 23 - OPTISMART mini s.r.o., Bratislava - Zmluva o vedení účtovníctva

19 - 24 - Zmluva o poskytovaní auditórských službách - RICHTAUDIT s.r.o.

19 - 25 - Efektívne stavby - Zmluva o dielo č. 1 - "Modernizácia požiarnej zbrojnice"

19 - 26 - Zmluva o spolupráci - hudobné vystúpenie - DUO Mirka a Ondrej

19 - 27 - TENDERnet s.r.o., Žilina-Licenčná zmluva VO

19 - 28 - EUROMONT group s. r. o., Šaľa-Veča/Zmluva o dielo č. 1/2019/441

19 - 29 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.7/2010 - Ekostaving, Nitra

19 - 30 - Brantner, Nové Zámky- Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dielo č.13/2011

19 - 31 - Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou - Ištokovičová

19 - 32 - Zmluvy o nájme HM od r. 2019 do 2028 - hromadná

 

-=2020=-

20 - 01  -ARRIVA Nové Zámky, a. s. - Dodatok č. 7 k Zmluve č. 7/2013

20 - 02 - Slovak Telekom - Dodatok k Zml.o poskytov.verejných služieb - tel.č. 0903575873

20 - 03 - Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou - Ištokovičová

20 - 04 -Slovak Telekom - Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 0911764233

20 - 05 - RECobal s. r. o., Bratislava - Zmluva č. NR150897

20 - 06 - Ministerstvo vnútra SR - zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003447

20 - 07 - DPO SR - Zmluva č. 3200055 o poskytnutí dotácie

20 - 08 - Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                           26.02.2003

20 - 09 - Kúpna zmluva - pozemok - Ing. Černička

20 - 10 -  Efektívne stavby - Zmluva o dielo č. 1/2020

20 - 11 -  MV SR, BA - Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-154-009/2020

20 - 12 -  Zmluva o nájme bytu - Karol Majšai

20 - 13 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-2

20 - 14 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-3

20 - 15 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-4

20 - 1 6 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-5

20 - 17 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-6

20 - 18 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-7

20 - 19 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-8

20 - 20 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-9

20 - 21 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-10

20 - 22 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-11

20 - 23 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-12

20 - 24 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-1

20 - 25 - Zmluva č. 280-1/2020 - Poskytnutie dotácie pre OFK Jatov

20 - 26 - TOPSET Solutions s. r. o., Stupava - Licenčná zmluva tz2020-07-02mg2

20 - 27 - Zmluva o poskytovaní služieb - "Dohľad nad pracovnými podmienkami"

20 - 28 - Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie - Galileo Corporation s. r. o.

20 - 29 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 27.02.2019 - IC Holding, s. r. o.

20 - 30 - TENDERnet s.r.o., Žilina - Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve VO

20 - 31 - Zmluva o reklame - Profesionálny register s. r. o.

20  - 32 - Zmluva o poskytovaní auditórských službách - RICHTAUDIT s.r.o.

20 - 33 -Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu - Zmluva č. 442/2020

20 - 34 -Dohoda č. 20/17/010/2 - ÚPSVaR, Nové Zámky

20 - 35 -Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - Zmluva č. 386/2020

20 - 36 -T-COM/Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. 9926774780 - PL 0356482121

20 - 37 -Dohoda č. 20/17/012/31 - ÚPSVaR, Nové Zámky

20 - 38 - Zmluvy o výpožičke - tablety/ Štatistický úrad SR, Bratislava

20 - 39 -Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 280-2/2020 - OFK Jatov

20 - 40 -Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. ZM1800217 z 24.09.2018 - Bytkomfort, Nové Zámky

20 - 41 - Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001768-001 - MV SR

20 - 42 - Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou na rok 2021-                    Ištokovičová

20 - 43 - Zmluvy o nájme HM od r. 2020 do 2029 - hromadná

20 - 44 - Brantner, Nové Zámky- Dodatok č. 3/2020 k Zmluve o dielo č. 13/2011 

20 - 45 - NASES, Trnava - Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

20 - 46 -Zmluva o nájme bytu č. 197-1/2020-9 

 

 

-=2021=-

21 - 01 -  Kúpna zmluva s IC Holding, Trnava - BD 

21 - 02 -  SWOT spol. s r. o., Levice - Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) 

21 - 03 - SWOT spol. s r. o., Levice - Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) 30.01.2021 

21 -04 - Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-1 

21 - 05 -Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-2

21 - 06 -Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-3 

21 - 07 -Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-4 

21 - 08 -Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-5 

21 - 09 -Zmluva o nájme bytu č. 508/2021-6 

21 - 10 - Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-7 

21 - 11 -  Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-8 

21 - 12 - Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-9 

21 - 13 - Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-10 

21 - 14 -  Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-11 

21 - 15 - Zmluva o nájme bytu č. 508/2020-12 

21 - 16 - Zmluva o nájme bytu č. 62/2021-5 

21 - 17 - Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) - SWOT spol. s r. o., Levice 

21 - 18- Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) - SWOT spol. s r. o., Levice 13.02.2021 

21 - 19- Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) - SWOT spol. s r. o., Levice 20.02.2021 

21 - 20- Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) - SWOT spol. s r. o., Levice 27.02.2021 

21 - 21 - ARRIVA Nové Zámky, a. s. - Dodatok č. 8 k Zmluve č. 7/2013 

21 - 22 - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - Štatistický úra SR - tablety 

21 - 23 - Zmluva č. 2021168KAOS - Súkromná bezpečnostná služba, Pezinok - odchyt psov 

21 - 24 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - SWOT spol. s r.o. Levice 

21 - 25 - Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných                     zložiek z KO 

21 - 26 - RECobal s. r. o., Bratislava - Dohoda o zrušení zmluvy č. 150897 o spolupráci 

21 - 27 -  NOWAS s.r.o., Bratislava - Zmluva o zabezp.systému združeného nakladania s odpadmi              z obalov 

21 - 28 - Brantner s.r.o., Nové Zámky - Zmluva o poskytovaní služieb č. 5/TZ/2021 zabezpečenia               odvozu odpadu 

21 - 29 - ŠFRB, BA - Záložná zmluva č. 400/192/2019 

21 - 30 - Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci (MOM) - SWOT spol. s r. o., Levice

21 - 31 - Zmluva č. 321 0230 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany                 Slovenskej republiky 

21 - 32 - Dodatok č.19 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvr. dňa 26.02.2003            Mesto, Nové Zámky 

21 - 33 - Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 400/192/2019 - ŠFRB, BA 

21 - 34 - MV SR, BA - Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-24-011/2021 

21 - 35 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu - Zmluva č. 724/2021/OKaŠ - NSK NR 

21 - 36 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - Zmluva č. 1166/2021/OKaŠ - NSK NR 

21 - 37 - Zmluva o nájme bytu č. 255/2021-12/K 

21 - 38 - Zmluva o nájme bytu č. 255/2021-10/J 

21 - 39 - T-COM/Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. 9930434714- pevná linka 6482131 

21 - 40 - T-COM/Zmluva o poskytovaní služieb - mobilný hlas 

21 - 41 - ZSE / Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual 

21 - 42 - ÚPSVaR, Nové Zámky - Dohoda č. 21/17/010/36 

21 - 43 - Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat č. 2021168 - OZ Pomoc psíkom 

21 - 44 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - RIGHTAUDIT s,r,o., Nové Zámky 

21 - 45 - DEUS - Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT-2021-0241 

21 - 46 - ÚPSVaR, Nové Zámky - Dohoda č. 21/17/012/14 

21 - 47 - ARRIVA Nové Zámky, a. s. - Dodatok č. 9 k Zmluve č. 7/2013 

21 - 48 - Brantner, Nové Zámky- Dodatok č. 4/2021 k Zmluve o dielo č.13/2011 

21 -49 - REAL-BUILD s.r.o., Nové Zámky - Zmluva o dielo č. 1/2021 - oplotenie areálu BD 

21 - 50 - Zmluvy o nájme HM od r. 2021 do 2030 - hromadná 

21 - 51 - Zmluva o nájme bytu č. 255/2021-6 

21 - 52 - Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2021 

21 - 53 - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2022 

 

 

-=2022=-

22 - 01 - Slovak Telekom - Dodatok k Zmluve o poskyrovaní VS - 0903575873 

22- 02 -Generali Poisťovňa, Bratislava - PZ 2408375385 - poistenie majetku 

22 - 03 -Generali Poisťovňa, Bratislava - PZ 2408426280 - poistenie majetku 

Objednávka 1/2022 - Asekol, Bratislava (186.84 kB)

Objednávka komunikačného ekosystému - Munipolis, Londýnske náměstí (420.62 kB)

 

 

 

 

 

 

Samospráva

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
takmer jasno 26 °C 14 °C
utorok 18. 6. polojasno 29/17 °C
streda 19. 6. oblačno 29/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 25/15 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na