Menu
Obec Jatov
ObecJatov
Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Vitajte na stránke obce
Jatov

Stavebný úrad

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode určitých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 1. 2003 sú stavebnými úradmi priamo obce.

Činnosť stavebného úradu obce Jatov vykonáva Spoločný stavebný úrad v Nových Zámkoch na Mestskom úrade, Nové Zámky /2. poschodie/.

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje:

- agendu stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako aj   špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Nové Zámky ako prenesený výkon štátnej správy
- agendu stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako aj špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie aj pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade v rozsahu stanovenom zmluvou o zriadení spoločného stavebného úradu
- agendu štátnej vodnej správy vykonávanú ako prenesený výkon štátnej správy 

Pôsobnosť stavebného úradu:

-         územné konania a územné rozhodnutia všetkých druhov

-         stavebné povolenia, dodatočné stavebné povolenia

-         rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

-         povoľovanie zmeny stavby pred dokončením; povolenie zmeny účelu užívania stavby

-         kolaudačné konanie, vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby

-         ohlasovanie drobných stavieb (všetky druhy prípojok, oplotenie, altánky, garáže,  žumpy,  stavby s doplnkovou funkciu k hlavnej stavbe do 25 m2)

-         rozkopávkové povolenie /vydáva OcÚ Jatov/

-         stavba a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia /vydáva OcÚ Jatov/

-         povolenie na odstránenie stavby

-         štátny stavebný dohľad

-         činnosti špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona

 

            Podklady na stavebné konania sa odovzdávajú na OcÚ Jatov (správne poplatky sa platia v pokladni OcÚ v hotovosti).

V prípade nejasností,  či bližšie informácie Vám budú podané na OcÚ  Jatov u pani 

Adriany Matúšekovej.

EVIDENCIA SÚPISNÝCH ČISIEL

Pridelenie/zrušenie súpisného čísla

Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Stavebníci, ktorí po 1.7.2015 požiadajú o vydanie súpisného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je MV SR.

 

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo,

b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné čislo a má určené súpisné číslo.

    Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla. Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie súpisného čisla na stavbu, obec určí súpisné číslo. Po zápise do registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra nehnuteľností.

 

Vystavenie potvrdenia z evidencie súpisných čísel

Potvrdenie o súpisnom čísle sa vystaví na žiadosť oprávnenej osoby.
Potrebné doklady
- Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom čísle
- Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou, alebo užívacie povolenie
- Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (aktuálny list vlastníctva nie starší ako 6 mesiacov)
- Geometrický plán, prípadne snímok z katastrálnej mapy

Ak žiadateľ nemá kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie, kúpnu alebo darovaciu zmluvu ani iné doklady týkajúce sa stavby – ide len o staršie stavby, na ktoré nebol založený list vlastníctva) predloží čestné vyhlásenie o tom, že je vlastníkom alebo stavebníkom budovy s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie nenahrádza ďalšie, vyššie uvedené doklady.

K stavbám, ktorým sa neprideľuje súpisné číslo je treba priložiť miesto rozhodnutia o pridelní súp. čísla kolaudačné rozhodnutie.


 


 

 

 

 

Obec

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
takmer jasno 26 °C 14 °C
utorok 18. 6. polojasno 29/17 °C
streda 19. 6. oblačno 29/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 25/15 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na