Menu
Obec Jatov
ObecJatov
Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Vitajte na stránke obce
Jatov

Evidencia obyvateľstva

 

 •  Prihlásenie na trvalý pobyt
 •  Prihlásenie na prechodný pobyt
 •  Prehlásenie pobytu v rámci obci
 •  Odhlásenie pobytu (odchod do zahraničia)
 •  Potvrdenie na prechodný pobyt
 •  Zrušenie trvalého pobytu
 •  Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

 

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

     Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním písomne splnomocnený zástupca.

 

Potrebné doložiť:

 • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z inej obce je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, právoplatný rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky)
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť: originál listu vlastníctva - v prípade, že sa jedná o vlastníka rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva, alebo súhlas s prihlásením občana na pobyt alebo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú uzavretú medzi vlastníkom a nájomcom, v prípade že sa prihlasuje k trvalému pobytu iná osoba ako vlastník, pričom vlastníci predložia platné občianske preukazy (v prípade neprítomnosti vlastníkov, ich osvedčené podpisy na súhlase) a originál listu vlastníctva

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

 

 • po prihlásení sa k trvalému pobytu na Obecnom úrade je občan povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Nových Zámkoch
 • ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, príp.i vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. A III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade  že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.
 • občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje, túto skutočnosť nahlási Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad

K prihláseniu novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt je potrebné:

• rodný list dieťaťa originál k nahliadnutiu vydaný matrikou Slovenskej republiky alebo osobitnou matrikou MV SR,
• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) jedného z rodičov, pokiaľ majú trvalý pobyt rovnaký, keď rodičia nemajú trvalý pobyt rovnaký, predkladá sa platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) matky, kde je dieťa prihlásené na adresu trvalého pobytu matky.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

     Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných či iných dôvodov, pričom môže ísť aj o pobyt prerušovaný (víkendy,dovolenky a pod.)
     Prechodný pobyt je občan povinný hlásiť na Obecnom úrade - miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu do 10 dní od ubytovania, ak potrvá dlhšie ako 90 dní. Prechodný pobyt môže občan kedykoľvek počas jeho trvania zrušiť. Ak tak neurobí, pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť ho opäť.

 

Potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta/obce je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky)
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť: originál listu vlastníctva - v prípade, že sa jedná o vlastníka rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva, alebo súhlas s prihlásením občana na pobyt alebo nájomná zmluva uzavretá medzi vlastníkom a nájomcom, v prípade že sa prihlasuje k prechodnému pobytu iná osoba ako vlastník, pričom vlastníci predložia platné občianske preukazy (v prípade neprítomnosti vlastníkov, ich osvedčené podpisy na súhlase) a originál listu vlastníctva

Prechodný pobyt je na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov

 

Lehota na vybavenie:  - na počkanie

 

POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte vystavuje Obecný úrad občanovi na základe žiadosti

 

Potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • občan v zastúpení predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého, prechodného pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH VLASTNÍKA BUDOVY

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať Obecný úrad o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.

 

Potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • písomný návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov na zrušenie trvalého pobytu, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva, podpisujú osobne na Obecnom úrade
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (originál listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení prípadne zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad)

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

 

 • trvalým pobytom občana sa po zrušení stáva Obec Jatov
 • následne po zrušení trvalého pobytu je občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt, povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Nových Zámkoch
 • ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, prípadne i vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. A III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade  že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.
 • zrušenie trvalého pobytu sa občanovi oznamuje na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní

 

ZRUŠENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt občan hlási na Obecnom úrade na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov, pričom zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Prechodný pobyt môže občan zrušiť aj pred uplynutím tejto doby.

 

Potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, na ktorý je občan prihlásený a ktorý chce zrušiť (vystavené mu bolo v čase prihlásenia na prechodný pobyt)

Lehota na vybavenie:  - na počkanie

Poplatok: - bez poplatku

 

Ak občan zruší prechodný pobyt skôr ako uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, vráti potvrdenie o hlásení pobytu Obecnému úradu.

 

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE K PRVÉMU OBČIANSKEMU PREUKAZU

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

 

Potrebujete

 • originál rodného listu (k nahliadnutiu)

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

 

Následne po vyhotovení dokladov na Obecnom úrade, si občan požiada o prvý občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Nové Zámky.

 

Legislatíva

Zákon č. 190/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

 

Obec

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
takmer jasno 26 °C 14 °C
utorok 18. 6. polojasno 29/17 °C
streda 19. 6. oblačno 29/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 25/15 °C

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na