Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva platné pre obec Jatov

 

 

Číslo Popis Platnosť
.: 2005 :.
2005-01 o dani z nehnuteľnosti Zrušené
.: 2006 :.
2006-01 o dani z nehnuteľnosti Zrušené
.: 2007 :.
2007-01 Cintorínsky poriadok obce Platné
2007-02 o držaní psov v obci Platné
2007-03 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach Platné
2007-04 Trhový poriadok pre príležitostný trh v obci Platné
2007-05 ktorým sa ruší VZN o utajovaných skutočnostiach Platné
2007-06 o dani z nehnuteľností Zrušené
2007-07 o poplatkoch za psa, za odpad a za užívanie verejných priestranstiev Zrušené
.: 2008 :.
2008-01 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi Platné
2008-02 o dodržiavaní verejného poriadku na území obce Platné
2008-03 o výške školného a stravného Zrušené
2008-04 o dani z nehnuteľností Zrušené
2008-05 o poplatkoch za psa, za odpad a za užívanie verejných priestranstiev Zrušené
.: 2009 :.
2009-01 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov počas a mimo volebnej kampane v obci Zrušené
2009-02 Dodatok k VZN 2008-04 o dani z nehnuteľnosti Zrušené
2009-03 o dani z nehnuteľností Zrušené
2009-04 o poplatkoch za psa, za odpad a za užívanie verejných priestranstiev Zrušené
2009-05 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi Zrušené
.: 2010 :.
2010-01 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Zrušené
2010-02 Dodatok č. 1. k VZN č. 2009-05 o nakladaní s komunálnym odpadom Zrušené
.: 2011 :.
2011-01 Požiarny poriadok Zrušené
2011-02 o komunitnon pláne Zrušené
2011-03 Dodatok č. 2 k VZN č. 2009-05 o nakladaní s komunálnym odpadom Zrušené
2011-04 o výške školného a stravného Zrušené
.: 2012 :.
2012-01 o vypracovaní povodňového plánu záchranných prác Platné
2012-02 o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky Platné
2012-03 o dani z nehnuteľností Platné
2012-04 o poplatkoch za psa, za odpad a za užívanie verejných priestranstiev Zrušené
.: 2013 :.
2013-01 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení Zrušené
2013-02 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení - dodatok Zrušené
.: 2014 :.
2014-01 o nájomných bytoch Platné
2014-02 o dotáciách z rozpočtu obce Platné
prílohy

prílohy k VZN o dotáciách

 

.: 2015 :.
PP Požiarny poriadok obce Jatov Platné
1/2015 o vyhlásení záv. častí ÚPN obce Jatov/zmeny a doplnky č. 1 Platné
.: 2016 :.,,,
1/2016 Komunitný plán SS obce Jatov na roky 2016 - 2021 Zrušené
príloha k VZN ku komunitnému plánu  
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Platné
3/2016

o výške príspevku za pobyt dieťaťa MŠ, o výške prísp. na čiast. úhradu nákladov na činnosť šk. klubu detí, o výške prísp. na čiast. úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zrušené
príloha Knižničný poriadok /spolu s cenníkom/ Platné
.: 2017 :.
1/2017

VZN č. 1/2017 o ÚPN obce Jatov - zmeny a doplnky č. 2

Platné

2/2017 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JATOV č. 2/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zrušené

 

3/2017 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JATOV č. 3/2017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní a mimo volebnej kampane na území obce Jatov Platné

4/2017

 

 

Prílohy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JATOV č. 4/2017 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

___________________________________________________________________________________

prílohy k VZN č. 4/2017

Platné

5/2017

 

 

Prílohy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JATOV č. 5/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Jatov

____________________________________________________________________________________

prílohy k VZN č. 5/2017

Platné
.: 2019 :.

 

1/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JATOV č. 1/2019 o výške          príspevku za pobyt dieťaťa MŠ, o výške prísp. na čiast. úhradu nákladov na činnosť šk. klubu detí, o výške prísp. na čiast. úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Platné

2/2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a daň za psa na území obce Jatov.

Platné

 

. :   2021   : .

1/2021

Komunitný plán SS obce Jatov na rok 2021 - 2030


príloha k VZN č.1/2021 ku KP 

Platné