Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Ochrana osobných údajov v knižnici

 

Nové záväzné stanovisko o ochrane osobných údajov na účel poskytovania knižnično-informačných služieb

 

      Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal dňa 1. mája 2005 záväzné stanovisko č. 1/200, v ktorom určil rozsah osobných údajov, ktoré knižnice môžu od čitateľov vyžadovať a následne spracovávať vo svojich informačných systémoch na účel poskytovania knižnično-informačných služieb.     

     Dňa 10. 5. 2010 vydal záväzné stanovisko č. 1/2010, v ktorom sa počet osobných údajov rozširuje. Podľa tohto stanoviska sú knižnice oprávnené získavať a následne spracovávať osobné údaje takto:

 

Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa, resp. používateľa knižnice:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa prechodného pobytu
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia
 • Vzdelanie (ZŠ, SŠ)

 

Zároveň sú oprávnené získavať a následne spracúvať aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby do 15 rokov v rozsahu:

 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa prechodného pobytu
 • Číslo občianskeho preukazu
 • Doba platnosti občianskeho preukazu

 

Pri prihlasovaní osoby, ktorej bol vydaný občiansky preukaz, sú knižnice oprávnené zís-kavať a následne spracúvať osobné údaje čitateľa, resp. používateľa knižnice v rozsahu:

 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa prechodného pobytu
 • Číslo občianskeho preukazu
 • Doba platnosti občianskeho preukazu
 • Vzdelanie (základné, stredoškolské, vysokoškolské)
 • Status osoby (študent, dôchodca, iné)

 

    Podľa uvedeného stanoviska získavanie a spracúvanie ďalších osobných údajov nie je povolené, pretože nezodpovedajú účelu ich spracúvania, ktorým je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Úrad pre ochranu osobných údajov SR bude preto akceptovať a považovať za adekvátne spracúvanie osobných údajov na účel poskytovania knižnično-informačných služieb len osobné údaje v rozsahu vymedzenom v tomto záväznom stanovisku.

    Záväzné stanovisko sa vzťahuje na všetky knižnice tvoriace knižničný systém SR a na spracúvanie osobných údajov čitateľov, resp. používateľov, prípadne ich zákonných zástupcov v automatizovanej forme (prostredníctvom výpočtovej techniky), inej ako automatizovanej forme (napr. v kartotékach) a čiastočne automatizovanej forme (kombinácia uvedených), ako aj na všetky tlačivá používané v knižničnej praxi.

     Záväzné stanovisko sa nevzťahuje na kontaktné údaje (údaje o čísle telefónu a adrese elektronickej pošty), ktoré nepatria do pôsobnosti Úradu pre ochranu osobných údajov SR, a ktoré môžu knižnice bez rizika získavať a spracovávať.