Navigácia

Obsah

Zmluvy

 

Číslo zmluvy - Popis
 
-= 2011 =-
11-01Zmluva o havárijnom poistení
11-02Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému MK SR - Kultúrne poukazy 2011
11-03Zmluva o poistení budovy ZŠ a MŠ
11-04Dodatok č.9 ku zmluve o spoločnom stavebnom úrade
11-05Zmluva o využívaní elektronických služieb - ZP VšZP
11-06Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-BOX
11-07Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere (A)
11-08Zmluva o dielo - výmena ističov
11-09Zmluva o poskytnutí nadštandardného odborného poradenstva
11-10Zmluva o poskytnutí služieb - AUDIT
11-11Zmluva o prenájme reklamnej plochy
11-12Zmluva o službách
11-13Zmluva o využívaní elektronických služieb - ZP UNION
11-14Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie - ZP Dôvera
11-15Zmluva o poistení majetku obce
11-16Zmluvy o združenej dodávke plynu
11-17Zmluva o nájme hrobového miesta (hromadná2011)
11-18Dodatok ku zmluve o prenájme nádob
11-19Zmluva o nájme nebytových priestorov

-= 2012 =-
12-01 - Zmluva o poskytovaní IT služieb - Ukončená
12-02Zmluva o poskytnuti sluzieb - Realityplus
12-03 - Dodatok č.10 ku zmluve o spoločnom stavebnom úrade
12-04 - Zmluva na distribúciu potravín
12-05 - Zmluva na rekonštrukciu obecných komunikácií
12-06 - Zmluva o poskytnutí podpory - rekonštrukcia odvodňovacích rigolov
12-07 - Zmluva o poskytnutí podpory - vodovod 3. etapa
12-08 - Zmluva o poskytovaní služieb - overenie finančných výkazov
12-09 - Kúpna zmluva - p. Korpáš
12-10 - Komisionárska zmluva
12-11 - Dodatok ku zmluve o prenájme nádob 2012
12-12 - Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny 2012
12-13 - Dodatok - Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela
12-14 - Zmluva o dielo - kancelárske služby
12-15 - Zmluva o dielo - Detské ihrisko Kenderes
12-16 - Zmluva o uverejneni inzercie
12-17 - Zmluva o dielo - vodovod 3. etapa
12-18 - Darovacia zmluva AgroJatov
12-19 - Zmluva o poskytnutí dotácie
12-20 - Zmluva o vybudovaní detského ihriska
12-21 - Zmluva o dodávke elektriny - Komunal Energy, s.r.o.
12-22 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka
12-23 - Dadatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón
12-24Zmluva o nájme hroboveho miesta (hromadná2012)

-= 2013 =-
13-01 - Dodatok ku zmluve o prenájme nadob 2013
13-02 - Softvér WinCITY-Dodatok ku zmluve o aktualizácii programov
13-03 - Zámenná zmluva - Jatov X Lacho
13-04 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka
13-05 - Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
13-06 - Zmluva o prenájme pozemku na bytovú výstavbu
13-07 - Výstavba nájomných bytov v obci Jatov
13-08 - Zmluva o dielo - projekt rekonštrukcie kaplnky
13-09 - Zmluva o poskytnutí dotácie - Vodovod III.etapa
13-10 - Zmluva o poskytnutí služieb - Vykonanie účtového auditu za rok 2012
13-11 - Dodatok č. 11 k zmluve o spoločnom stavebnom úrade
13-12 - Softvér WinCITY - Dodatok č.2
13-13 - Kúpna zmluva - AGRO JATOV sro.
13-14 -  Dodatok č. 1. ku Kúpnej zmluve - AGRO JATOV sro.
13-15 -  Zmluva o právnej pomoci
13-16 -  Dodatok ku zmluve o prenájme smetných nádob na rok 2014
13-17 -  ARRIVA-Zmluva/+Dodatok/o príspevku na prímestské autobusové spoje

-= 2014 =-
14-01Zmluva o poskytovaní služieb - O2
14-02Nájomná zmluva INNOVIA sro.
14-03Zmluva o budúcej kúpnej zmluve INNOVIA sro.
14-04Zmluva o dielo - Program odpadového hospodárstva
14-05Mandátna zmluva - Prima banka a.s.
14-06Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoču obce - hasiči
 
-=2015=-

15-01 - Zmluva o uzatv.bucúcej KZ-Innovia s.r.o

15-02- Zmluva o združenej dodávke elektr.č.1211151

15-03- Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

15-04 - Dodatok k mandátnej zmluve - Katarína Jarošová - HydHas

15-05 - Zmluva o dielo 02/2015 - RRA Novozámocko NZ

15 -06 - Zmluva o spolupráci-J One,Žilina

15 -07 - Zmluva č.10864108U01-Environmentálny fond

15 - 08 -Zmluva o výpožičke - CISMA - MV SR

15 -09 - Dodatok 1/2015 k zmluve o recyklácii batérií a akumulátorov - AKU-TRANS

15 - 10 - Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-293-009/20015

15 - 11 -  Zmluva o dielo 1/2015 - Zmena č.1/2015 Územn.plánu obce Jatov

15 - 12 - Zmluva o vykonaní auditu r. 2014 - RIGHTAUDIT NZ

15 - 13 - Zmluva o dielo - oprava elektr.vedenia rozhlasu Bencze,Tvrdošovce

15 - 14 - UPSVaR NZ-dodatok c.1/2015,súčasť dohody č.114/§10/2014

15 - 15 - DataCentrum BA-dodatok č.1 ZLP-2014-0293

15 - 16 - Zmluva o zabezp.služieb reklamy - Európsky zoznam firiem

15- 17 -  T-mobile-dodatok 

15 - 18 - Zmluva o dielo - RRA Novozámocko

15 - 19 - Dodatok č.3 k zmluve č.7/2013 - ARRIVA

15 - 20 -DataCentrum BA - Zmluva ZLP-2016-0259

15 - 21 - Zmluva o nájme hrobového miesta - hromadná (2015)

15 - 22 - Dodatok č.13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                         26.2.2003

 

-=2016 =-

16 -01 - Dynamic Duo - dohoda o odohratí na fašiang.zábave

16 - 02 - Innovia s.r.o.,Trnava - Zmluva

16 - 03 - MEDIATEL - zmluva o uverejnení inzerzie

16 - 04 - Mandátna zmluva - PS Agentúra s.r.o.-Rekonštrukcia obchodu a služieb na KC

16 - 05 - Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia-Západosl.distribučná

16 - 06 - Dodatok č.1/2016 k ZoD č.13/2010 zabezp.odvozu odpadu-Brantner NZ,s.r.o.

16 - 07 - MVL Štefánek, s.r.o.-ZoD 16/12/017-poradenské služby 

16 - 08 - Zmluva č.26262 o poskytn.dotácie z prostr.DPO SR

16 - 09 - SLOVGRAM zmluva č. 1610782

16 - 10 - Slovak Telekom - dodatok k zml.o poskyt.verej.služieb

16 - 11 -  Dodatok č.14 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

16- 12 - ZoD č.12/2016-RRR Novozámocko NZ

16- 13 - ZoD č.5/2016-Čamajová-Zmena č.1/2016-ÚPN obce Jatov

16 - 14 -Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-55-014/2016-záchr.povodň.techniky DHZ

16 - 15 -ENVI - PAK, a.s.,BA - zmluva o odpadoch ZNR0805201517

16 - 16 -Zmluva o poskytnutí služieb na zber a odvoz vysepar.zl. z KO - Obec Palárikovo

16 - 17 -Zmluva o účinkovaní-hudobná skupina DUO SERVUS

16 - 18 -Zmluva o dodávke tovaru a dodací list na svietidlá v obci

16 - 19 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov

16 - 20 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia spevnenej plochy ZŠ a MŠ Jatov

16 - 21 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov

16 - 22 - Zmluva o dielo - Montáž a demontáž verejného osvetlenia v Jatove

16 - 23 - Zmluva o dielo č. 3/2016-Limestone

16 - 24 - Zmluva o poskyt.audítorských služieb - RIGHTAUDIT s.r.o.

16 - 25 - CISMA-Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-20015/000041-119 z 5.6.2015

16 - 26 - Zmluva o účinkovaní - hudobná skupina AT Band

16- 27 -  ZoD o dodaní inform.tabúľ a orientačných máp-RCS reklama s.r.o.

16-28 -  ZoD 54/2016-RRA Novozámocko/Žiadosť o dotácie z EF

16 - 29 - Kúpna zmluva na pozemok s AGRO Jatov s.r.o.

16 - 30 -DataCentrum-dodatok č.1 k ZLP č.2016-0259

16 - 31 - TOPSET Solutions s.r.o.-licenčná zmluva tz2016-12-14jv68

16 - 32 - CEDRON-NITRAVA/zmluva o poskytnutí dotácie NSK

16 - 33 - Zmluva o nájme hrobového miesta - hromadná/rok 2016

 

-=2017=-

17 - 01 - ARRIVA-dodatok č.4 k zml.č.7/2013 o poskytn.prísp.na prev.spojov AL 404425

17 - 02 - MEDIATEL - zmluva o uverejnení inzercie

17 - 03 - INNOVIA-dodatok č.1 k zmluve o uzatv.BZ z 18.1.2016

17 - 04 - Zmluva o spolupráci pri zabezpečení hudobného vystúpenia

17 - 05 - Dodatok č.1/2017 k zmluve o dielo č.13 / prenájom smetných nádob - Jatov /2010

17 - 06 - Zmluva č.OSSK/353/2017 o poskytnutí fin. prostr. na činnosť CVČ Pyramída NZ

17 - 07 - Slovak Telekom, a. s.- kúpna zmluva Gigaset A220

17 - 08 - Slovak Telekom, a. s.-Dodatok k zml.o poskyt.ver.služieb-biznis linka L

17 - 09 - Zmluva č. 122/2017 o poskytnutí dotácie DHZ Jatov

17 - 10 - Zmluva č. 147/2017 o poskytnutí dotácie pre OFK Jatov

17 - 11 - ŠFRB - zmluva o úvere č. 400/136/2017

17 - 12 -  Zmluva č.37435 o poskytn.dotácie z prostriedkov DPO

17 - 13 - Zmluva o dielo č. 31/2017-RRA Novozámocko NZ

17 - 14 -  Zmluva č. 389/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - NSK

17 - 15 -  Zmluva č. 524/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu - NSK

17 - 16 -  Zmluva č. 0048-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie TV

17 - 17 -  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 400/136/2017 o poskytnutí podpory vo forme úveru ŠFRB

17 - 18 - Zmluva o dielo 02/2017 - STABIL Ing. Bajla

17 - 19 - Zmluva o dielo č. 62/2017 - RRA NOVOZÁMOCKO NZ

17 - 20 -Zmluva č. 1/2017 o hudobnej produkcii - Fiantok/ŽOCHÁRI

17 - 21 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia komunitného centra MJ - PLQ Development

           Kontrolný a skúšobný plán k ZoD /17-21-/ PLQ Development

17 - 22 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb /k 31.12.2016/

17 - 23 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb-mobilný internet

17 - 24 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb-Happy XL

17 - 25 - Innovia - dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.1.2014

17 - 26 - Innovia - dodatok č. 2 k Zml.o BZ zo dňa 18.01.2016

17 - 27 - Zmluva o poskytn.fin.prostriedkov na činnosť CVČ Pyramída NZ

17 - 28 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve o poskyt.VS-2028590550

17 - 29 - OFK Jatov-dodatok k zmluve o dotácii č.147/2017

17 - 30 - Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spol.OÚ na úseku školstva zo dňa 29.6.2004

17 - 31 -  Pierott, n.o.-Darovacia zmluva č. P733/2017

17 - 32 - Slovak Telekom, a. s.-Dodatok k zmluve 2028861017-pevná linka 035/6482 121

17 - 33 - Zmluvy o nájme hrobového miesta od 1.1.2017-31.12.2026 (hromadná)

17 - 34 - Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                        26.2.2003

 

-=2018=-

18 - 01 -  ARRIVA NZ - dodatok č. 5 k zmluve č. 7/2013

18 - 02 - Marek Bednár - Zmluva o hudobnej produkcii

18 - 03 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR-Dodatok č.1 k zmluve č. 0048-PRB/2017 zo dňa                   27.06.2017

18 - 04 - Slovak Telekom, a.s.-Dodatok k zmluve 2028590550-pevná linka 035/6482 131

18 - 05 - Zmluva č. 115-1/2018 o poskytn.finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov pre DHZ Jatov

18 - 06 - Zmluva č. 116-1/2018 o poskytn.finančnej dotácie z rozpočtu obce Jatov pre OFK Jatov

18 - 07 - Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                        26.2.2003

18 - 08 - IC Holding, s.r.o., Trnava - Dodatok č. 3 k Zmluve o uzatvorení budúcej KZ z 18.01.2016

18 - 09 - Zmluva č. 38434 o poskytnutí dotácie DPO SR-DHZ Jatov

18 - 10 -  TOPSET Solutions, s.r.o.,Stupava-Zmluva tz2018-05-15jv1

18 - 11 -  Zmluva o spolupráci a propagácii - Novocentrum a. s., Nové Zámky

18 - 12 -  Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikát SSL - Galileo Corporation s. r. o.

18 - 13 - Zmluva č. 645/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN       

           NSK č. 2/2014 v znení neskorš. predpisov

18 - 14 - Kerschner s.r.o., Senec - Kúpna zmluva na kompostéry do domácností

18- 15 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018-CEZ ÚV SR:                 620/2018

18 - 16 - Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia-hudobná skupina AMADEO

18 - 17 - Zmluva č. 12839408U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu-kompostéry

18 - 18 - Slovenská energetika - zmluva o združenej dodávke plynu

18 - 19 - Pôdohospod.platobná agentúra, NR-Zmluva č. 074NR220009

18 - 20 - Zmluva o dielo - SPORT NITRA s.r.o.

18 - 21  - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18 - 22 -Slovak Telekom - Dodatok k zmluve o poskytovaní  verejných služieb.

18 - 23 - Zmluva MV SR č.PHZ-OPK1-2018-002359 - Modernizácia požiarnej zbrojnice

18 - 24 - T-Consult Slovakia, a.s., Banská Bystrica - Zmluva o spolupráci a poradenstve

18 - 25 - Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky - Príkazná zmluva č. ZM1800217

18 - 26 - Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej  26.02.2003

18 - 27 - ARRIVA Nové Zámky, a.s. - Dodatok č. 6 k Zmluve číslo 7/2013

18 - 28 -Mandátna zmluva - VO bytovka - Office21 s.r.o.

18 - 29 -Zmluva o nájme hrobového miesta (hromadná) 2018

 

-=2019=-

19 - 01 - IC Holding, s.r.o.,Trnava - Kúpna zmluva

19 - 02 -Marek Bednár - Zmluva o hudobnej produkcii

19 - 03 - EKOPAM - Zmluva o spracovaní mzdovej agendy č. 6/2019

19 - 04 - IC Holding, s.r.o.,Trnava - Nájomná zmluva

19 - 05 - IC Holding, s.r.o.,Trnava - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

19 - 06 - Marek Bednár - Zmluva o hudobnej produkcii

19 - 07 - IC Holding s.r.o., Trnava - Záložná zmluva č. 400/136/2017

19 - 08 - Mgr. Milan Valla - Zmluva o poskytovaní právnych služieb

19 - 09 - Slovak Telekom - Dodatok k zmluve č. 2028861017 - tel. linka 035/6482 121

19 - 10 - TOPSET Solutions s.r.o.,Stupava - Zmluva o aktualizácii programov tz2019-04-11vs4

19 - 11 - Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 

            26.02.2003

19 - 12 - Brantner, Nové Zámky- Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dielo č.13/2011

19 - 19- Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - vodovod III.etapa

19 - 20 - NSK, Nitra - Zmluva č. 455/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

19 - 21 - NSK, Nitra - Zmluva č. 484/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

          "Piesne z regiónu"

19 - 22 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Zmluva č. 0142-PRB/2019

19 - 23 - OPTISMART mini s.r.o., Bratislava - Zmluva o vedení účtovníctva

19 - 24 - Zmluva o poskytovaní auditórských službách - RICHTAUDIT s.r.o.

19 - 25 - Efektívne stavby - Zmluva o dielo č. 1 - "Modernizácia požiarnej zbrojnice"

19 - 26 - Zmluva o spolupráci - hudobné vystúpenie - DUO Mirka a Ondrej

19 - 27 - TENDERnet s.r.o., Žilina-Licenčná zmluva VO

19 - 28 - EUROMONT group s. r. o., Šaľa-Veča/Zmluva o dielo č. 1/2019/441

19 - 29 - Zmluvy o nájme HM od r. 2019 do 2028 - hromadná

19 - 30 - Brantner, Nové Zámky- Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dielo č.13/2011

19 - 31 - Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou - Ištokovičová

 

-=2020=-

20 - 01  -ARRIVA Nové Zámky, a. s. - Dodatok č. 7 k Zmluve č. 7/2013

20 - 02 - Slovak Telekom - Dodatok k Zml.o poskytov.verejných služieb - tel.č. 0903575873

20 - 03 - Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou - Ištokovičová

20 - 04 -Slovak Telekom - Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 0911764233

20 - 05 - RECobal s. r. o., Bratislava - Zmluva č. NR150897

20 - 06 - Ministerstvo vnútra SR - zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003447

20 - 07 - DPO SR - Zmluva č. 3200055 o poskytnutí dotácie

20 - 08 - Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa                           26.02.2003

20 - 09 - Kúpna zmluva - pozemok - Ing. Černička

20 - 10 -  Efektívne stavby - Zmluva o dielo č. 1/2020

20 - 11 -  MV SR, BA - Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-154-009/2020

20 - 12 -  Zmluva o nájme bytu - Karol Majšai

20 - 13 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-2

20 - 14 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-3

20 - 15 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-4

20 - 1 6 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-5

20 - 17 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-6

20 - 18 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-7

20 - 19 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-8

20 - 20 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-9

20 - 21 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-10

20 - 22 -  Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-11

20 - 23 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-12

20 - 24 - Zmluva o nájme bytu č. 197/2020-1

20 - 25 - Zmluva č. 280-1/2020 - Poskytnutie dotácie pre OFK Jatov

20 - 26 - TOPSET Solutions s. r. o., Stupava - Licenčná zmluva tz2020-07-02mg2

20 - 27 - Zmluva o poskytovaní služieb - "Dohľad nad pracovnými podmienkami"

20 - 28 - Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie - Galileo Corporation s. r. o.

20 - 29 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 27.02.2019 - IC Holding, s. r. o.

20 - 30 - TENDERnet s.r.o., Žilina - Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve VO

20 - 31 - Zmluva o reklame - Profesionálny register s. r. o.

20  - 32 - Zmluva o poskytovaní auditórských službách - RICHTAUDIT s.r.o.

20 - 33 -Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu - Zmluva č. 442/2020

20 - 34 -Dohoda č. 20/17/010/2 - ÚPSVaR, Nové Zámky

20 - 35 -Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - Zmluva č. 386/2020