Navigácia

Obsah

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ:
Obec Jatov, 941 09  Jatov 190
IČO: 00 308 943

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Itak s.r.o. , Mgr. Csík Zoltána a to písomnou formou alebo osobne: tel. kontakt 0905 223 001 , e-mail : itaksro@gmail.com

(ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 1. IS mzdy, personalistika
 2. IS knižnica
 3. IS sociálne služby
 4. IS ekonomické oddelenie
 5. IS matrika
 6. IS podateľňa
 7. IS starostky obce
 8. IS dane a poplatky
 9. IS stavebného úradu
 10. IS obecného zastupiteľstva
 11. IS komisií obecného zastupiteľstva
 12. IS kultúrnych podujatí
 13. IS webovej stránky
 14. IS BOZP
 15. IS CO
 16. IS zák. 307/2014 Z.z.

2. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 1. 70 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
 2.  5 rokov
 3. 10 rokov
 4. 10 rokov
 5. 20 rokov
 6. 10 rokov
 7. 20 rokov
 8. 10 rokov
 9. 20 rokov
 10. 10 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
 11. 10 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
 12. 10rokov
 13. 10 rokov 
 14. 10 rokov 
 15. 10 rokov
 16. 20 rokov