Navigácia

Obsah

Tlačivá

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte

Žiadosť o vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte

Návrh na zrušenie prechodného pobytu

Žiadosť o vyhľadanie - registratúrne stredisko

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť na schválenie prevádzky

Žiadosť o súhlas obce Jatov na používanie pyrotechnických výrobkov

Uvítanie dieťaťa do života - prihláška

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev vo formáte - docx

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev-formát pdf.

Sťažnosť

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

 

.: Priznania :.
 

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO

 

 
.: Životné prostredie :.
 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 
 
.: Stavebné konania :.
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestn. stavby a stav.povolenia v zlúčenom konaní
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Register adries - usmernenie od 01.07.2015
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zrušenie (zmena) súpisného čísla
Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a súpisnom čísle stavby (formát docx.)
Čestné vyhlásenie (stavby postavené pred 1.10.1976)
 

Poznámky:
Na editáciu je možné použiť program Microsoft Word verzie 2003 a vyššie, prípadne program Write z balíčka OpenOffice/LibreOffice.