Navigácia

Obsah

Evidencia obyvateľstva

 

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

     Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním písomne splnomocnený zástupca.

 

Potrebné doložiť:

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

 

K prihláseniu novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt je potrebné:

• rodný list dieťaťa originál k nahliadnutiu vydaný matrikou Slovenskej republiky alebo osobitnou matrikou MV SR,
• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) jedného z rodičov, pokiaľ majú trvalý pobyt rovnaký, keď rodičia nemajú trvalý pobyt rovnaký, predkladá sa platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) matky, kde je dieťa prihlásené na adresu trvalého pobytu matky.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

     Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných či iných dôvodov, pričom môže ísť aj o pobyt prerušovaný (víkendy,dovolenky a pod.)
     Prechodný pobyt je občan povinný hlásiť na Obecnom úrade - miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu do 10 dní od ubytovania, ak potrvá dlhšie ako 90 dní. Prechodný pobyt môže občan kedykoľvek počas jeho trvania zrušiť. Ak tak neurobí, pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť ho opäť.

 

Potrebné predložiť:

Prechodný pobyt je na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov

 

Lehota na vybavenie:  - na počkanie

 

POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte vystavuje Obecný úrad občanovi na základe žiadosti

 

Potrebné predložiť:

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého, prechodného pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH VLASTNÍKA BUDOVY

     Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať Obecný úrad o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.

 

Potrebné predložiť:

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

 

 

 

ZRUŠENIE PRECHODNÉHO POBYTU

     Prechodný pobyt občan hlási na Obecnom úrade na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov, pričom zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Prechodný pobyt môže občan zrušiť aj pred uplynutím tejto doby.

 

Potrebné predložiť:

Lehota na vybavenie:  - na počkanie

Poplatok: - bez poplatku

 

Ak občan zruší prechodný pobyt skôr ako uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, vráti potvrdenie o hlásení pobytu Obecnému úradu.

 

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE K PRVÉMU OBČIANSKEMU PREUKAZU

     Občiansky preukaz je povinný mať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

 

Potrebujete

 

Lehota na vybavenie: - na počkanie

 

Následne po vyhotovení dokladov na Obecnom úrade, si občan požiada o prvý občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Nové Zámky.

 

Legislatíva

Zákon č. 190/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky